2022

Faculty Staff

Masataka Tokumaru (Professor, Principal Investigator)

Emmanuel Ayedoun (Assistant Professor) Personal website

Master course, 2nd year (M2)

Kaito Inoshita
Tetsufumi Nakata
Akihiro Yoshida

Master course, 1st year (M1)

Misaki Endo
Rikuto Kobayashi
Yuki Koike
Yusuke Sakabe
Yuya Tsubokura
Fuma Yamamoto

Bachelor course, senior (B4)

Akira Inaba
Yuri Kanazawa
Masaki Tamiya
Tetsuaki Togo
Yoshiki Tominaga
Kaito Nagayasu
Maho Hashi
Ryohei Horiuchi
Kazuki Matsumoto
Ryoto Mikawa
Shuji Hamada