2020

Faculty Staff

Masataka Tokumaru (Professor, Principal Investigator)
Emmanuel Ayedoun (Assistant Professor)

Doctor course 2nd grade (D1)

Yotaro Fuse

Master course 2nd grade (M2)

Yuhei Ashida
Ikuya Edama
Ryota Katsuta
Motoki Hayakawa
Kosuke Furukawa
Shinpei Maruoka

Master course 1st grade (M1)

Bachelor course 4th grade (B4)