2018

Director

Masataka Tokumaru (Professor)

Master course 2nd grade (M2)

Anna Tanaka – Reserch Theme :
Yusuke Nakanishi – Reserch Theme :
Yotaro Fuse – Reserch Theme : A Model for Robot of Decision Making for Selecting Cooperative Behaviors in a Group
Takumi Yamamoto – Reserch Theme :

Master course 1st grade (M1)

Ryo Ito – Reserch Theme : Kansei Robotics
Naoki kaji – Reserch Theme : Interactive Evolutionary Computation
Narundo Kouno – Reserch Theme : Healthcare Management System
Yuya Kondo – Reserch Theme : Interactive Evolutionary Computation
Hiroaki Tanazawa – Reserch Theme : Kansei Robotics
Tihiro Morita – Reserch Theme : Kansei Robotics

Bachelor course 4th grade (B4)

Yuhei Ashida
Ikuya Edama
Ryota Katsuta
Hiroki Kinoshita
Motoki Hayakawa
Kosuke Furukawa
Shinpei Maruoka
Taichi Motooka